REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

w Strzebielinie przy ul Wejherowskiej

zarządzany przez Parafię Rzymsko – Katolicką św. Maksymiliana Kolbego
w Strzebielinie ul. Jana Pawła II 10

§ 1

Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Strzebielinie jest zarządcą cmentarza parafialnego
w Strzebielinie zwanym dalej “cmentarzem parafialnym” lub “cmentarzem”.

§ 2

Dopełnianie formalności związanych z funkcjonowaniem cmentarzy oraz usługami pogrzebowymi odbywa się w Biurze Parafialnym Parafii św. Maksymiliana Kolbego, Strzebielino, ul Jana Pawła II 10
u Administratora Cmentarza, którym jest proboszcz parafii (tel. 058 676 25 49)

§ 3

Na cmentarzu parafialnym urządza się groby:

a) ziemne pojedyncze,

b) ziemne podwójne, pogłębiane (pionowe)

c) groby dziecięce dla dzieci do lat 6,

d) groby murowane pojedyncze,

e) groby murowane (grobowce).

§ 4

Na cmentarzu parafialnym pobiera się opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie w parafiach na terenie powiatu Wejherowskiego a szczególnie Dekanatu Luzino, do którego należy parafia św. Maksymiliana Kolbego oraz Gminy Łęczyce, na terenie której parafia i cmentarz funkcjonuje.

§ 5

1. Opłaty za groby wymienione w § 3 lit. a, b, c wnosi się na okres 20 lat.

2. Opłaty za groby wymienione w § 3 lit. d, e wnosi się na okres 50 lat.

3. Opłaty o których mowa w ust. 1 i 2 nie podlegają zwrotowi.

4. W przypadku dochowania do istniejącego grobu pobiera się opłatę uzupełniającą:

a) do pełnych 20 lat w przypadku grobów wymienionych w § 3 lit. a, b, c,

b) do pełnych 50 lat w przypadku grobów wymienionych w § 3 lit. d, e.

§ 6

1. Przedłużenie okresu użycia grobów na dalszych 20 lat możliwe jest po uiszczeniu stosownej opłaty (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty). Opóźnienie we wniesieniu tej opłaty nie może przekroczyć 1-go roku. Przepis ten nie dotyczy grobów murowanych.

2. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 1 rok zarządca cmentarza kwalifikuje grób do likwidacji.

3. Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 12 miesięcy przed terminem likwidacji grobu.

4. Likwidacja grobu obejmuje demontaż wszelkich zabudowań tzn.: nagrobków, krzyży, wszelkiego rodzaju obudów, itp. oraz roślinności posadzonej na tym grobie.

5. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 7

1. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnione są osoby wymienione w ust. 2 zlecające pochówek po uprzednim przedstawieniu karty zgonu, zgodnie z art. 11, ust. 5 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późniejszym zmianami).

2. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 1 nie upoważnia do odstępowania miejsca w grobie osobom innym niż:

a) pozostały małżonek lub małżonka osoby pochowanej,

b) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.) w tym także przysposobieni osoby pochowanej,

c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.) w tym także przysposabiający osoby pochowanej,

d) krewni w linii bocznej do 4 stopnia osoby pochowanej,

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia osoby pochowanej.

3. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób oraz z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.

4. Prawo do grobu nie podlega dziedziczeniu.

5. Z zastrzeżeniem ust.6 dysponentem nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca)

przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.

6. Z chwilą pochowania do grobu wymienionego w ust. 5 osoby zmarłej, o dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decyduje osoba wymieniona w ust. 5 z uwzględnieniem reguł zawartych w ust. 2.

W przypadku śmierci dysponenta grobu decyzję podejmuje osoba wymieniona w ust. 2 z uwzględnieniem reguł zawartych w ust. 2 i w kolejności podanej w ust. 2.

§ 8

1. Groby (w tym groby murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

§ 9

1. Załatwianie spraw formalno - organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w biurze parafialnym w dniach i godzinach urzędowania.

2. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowana wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim: karty zgonu oraz ”odpisu skróconego aktu zgonu” z Urzędu Stanu Cywilnego lub w wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania. Dokumenty wystawione w języku innego kraju winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

3. W przypadku zgłoszenia pochówku zwłok Administrator Cmentarza może żądać od osoby upoważnionej do pochowania zwłok udokumentowania stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa poprzez przedłożenie do wglądu odpisu aktu stanu cywilnego, dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu.

4. Administrator cmentarzy nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

5. Zgodnie z art. 18 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, naruszenie przez korzystających
z cmentarza i wykonawców robót zakazów i nakazów zawartych w obowiązujących przepisach dotyczących cmentarzy podlega karze aresztu lub grzywny.

§ 10

1. Cmentarz jest otwarty w godzinach od 7.00 do 22.00.

2. Zmiany godzin otwarcia cmentarza odbywać się będą na drodze zarządzenia Administratora Cmentarza.

§ 11

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

b) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

c) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

d) przebywania w stanie nietrzeźwym,

e) przebywania poza godzinami otwarcia cmentarzy,

f) żebractwa,

g) wprowadzania zwierząt.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uzyskania zgody Administratora Cmentarza dokonywania następujących czynności:

a) prac kamieniarskich i budowlanych,

b) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi,

c) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,

d) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

e) przenoszenia lub zabierania z cmentarza jakichkolwiek elementów jego wystroju,

f) utwardzania gruntu wokoło grobów w sposób uniemożliwiający lub utrudniający spływ wód opadowych,

g) ustawiania ławek.

3. W przypadku naruszenia postanowień zawartych w ust. 1 i ust. 2 zarządca cmentarza podejmuje niezwłoczne działania zmierzające do przywrócenia stanu pierwotnego oraz utrzymania ładu i porządku na cmentarzu. Zdemontowane w wyniku powyższej interwencji elementy (takie jak np. ławki, kostki brukowe, płyty chodnikowe, itp.) dysponenci grobów mogą odebrać z cmentarza przez okres 6 miesięcy od dnia demontażu. Po tym okresie przedmioty nieodebrane uważać się będzie za porzucone w zamiarze wyzbycia się własności.

4. Z czynności związanych z demontażem, o którym mowa w ust. 3 sporządza się protokół.

§ 12

Zasady funkcjonowania firm kamieniarskich i innych firm na terenie cmentarza parafialnego ustala Administrator Cmentarza w drodze stosownego Zarządzenia.

§ 13

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administratorowi Cmentarza parafialnego w Strzebielinie służą uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§ 14

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana:

a) na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi w zachowaniu jak § 9. pp.1 i 2. za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

b) na zarządzenie prokuratury lub sadu w trybie przewidzianym przez prawo,

c) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat od dnia zgonu i na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Administrator Cmentarza Parafialnego

ks. prob. Jarosław Urbański

Strzebielino, 02.03.2010 r.