Biuro parafialne

Podstawowe tematy omawiane w kancelarii parafialnej, która jest czynna od poniedziałku do piątku pół godz. po mszy św. o godz. 18.00 (VII – VIII od godz. 18.00).

1. Sakrament Chrztu świętego.

2. Sakrament Małżeństwa

3. Pogrzeb chrześcijański

4. Sprawy cmentarza parafialnego

5. Rozmowy i porady duszpasterskie


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzest święty udzielany jest na prośbę rodziców dziecka, które ma dostąpic łaski chrztu świętego. Jest to zawsze akt wiary, jaką wobec wspólnoty parafialnej składają publicznie rodzice dziecka. Rodzice lub jedno z nich powinni zgłosic się do biura parafialnego z aktem urodzenia dziecka wydanym przez USC. W trakcie rozmowy z kapłanem wykazują się swoim żywym związkiem ze wspólnotą wierzących, do której ma wejśc przez chrzest ich dziecko. Ustalany jest termin spotkania liturgicznego oraz szczegóły dotyczące uroczystości chrztu. Zazwyczaj spotkanie takie z udziałem rodziców i chrzestnych odbywa się w czwartek poprzedzający chrzest po mszy o godz. 18.00. Rodzice chrzestni powinni spełniac warunki określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Powinni także posiadac specjalne upoważnienie od własnego proboszcza o możliwości pełnienia takiej funkcji wobec dziecka.SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni, którzy pragną zawrzec sakramentalny związek małżeński, powinni zgłosic się do biura parafialnego najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem zaślubin. Ten termin ustalany jest na pierwszym spotkaniu z kapłanem w biurze. Należy przedstawic wówczas:

  • dokument tożsamości
  • akt chrztu wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem
  • ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły
  • świadectwo o odbytych spotkaniach przedmałżeńskich - do ustalenia
  • świadectwo o odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej - do ustalenia
  • dokument konkordatowy - w przypadku małżeństwa konkordatowego
  • inne dokumenty w sytuacjach określonych przez KPK

Spotkania w Poradnictwie Rodzinnym ustala się bezpośrednio z P. Bożeną Kaczykowską - instruktorem w zakresie poradni małżeńskiej, której kompetencje poświadcza misja kanoniczna od Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego. Z jego też inicjatywy narzeczeni wnoszą na rzecz pracy i wydatków instruktora kwotę 100 zł.(bezpośrednio instruktorowi) bez jego prośby.

Kontakt do p. Bożeny Kaczykowskiej: 58 676 23 06

Koszty za grę organisty P. Mariana Bendyka i szczegółowe ustalenia oprawy muzycznej należy skonsultowac i opłacic bezpośrednio u niego przed uroczystością.

Wynagrodzenie za pracę kościelnego P. Teodora Dampc przekazuje się mu bezpośrednio przed uroczystością.

Wystrój kościoła ustala się z Ks. proboszczem.ZGŁOSZENIE POGRZEBU PARAFIANINA

Chrześcijański pogrzeb jest chrześcijańską formą pożegnania zmarłego. Warunki pochówku określa KPK oraz Regulamin Cmentarza Parafialnego w Strzebielinie, którego adminiatratorem jest każdorazowy proboszcz parafii. Pogrzeb parafianina należy zgłosić najlepiej w czasie pracy kancelarii parafialnej (nawet od godz. 16.00).

Należy dostarczyć akt zgonu zmarłego wydany przez Urząd Stanu Cywilnego i kartę zgonu podpisaną przez odpowiedni organ państwowy. 

W księdze zmarłych dokonuje się adnotacji o śmierci parafianina, ustala datę i godzinę mszy św. pogrzebowej oraz miejsce pochówku na cmentarzu parafialnym. Ustala się również szczegóły ceremonii i modlitwy za zmarłego do czasu pogrzebu.

Za posługę wnosi się również stosowną ofiarę - wpierw na potrzeby parafii u kaplana, następnie osobno P. Organiście za oprawę muzyczną (przed pogrzebem) oraz P.Kościelnemu za przygotowanie miejsca ceremonii (kościół, kaplica, dzwonienie). Po załatwieniu formalności w biurze parafialnym z kapłanem rodzina zmarłego informuje o pochówku miejscowych grabarzy: p. T. Plata i p. K. Klewer. Z tytułu pogrzebu i wykonanej pracy wynagradza się ich finansowo wg przyjętego zwyczaju.

W przypadku zmarłego spoza parafii potrzebne są stosowne pozwolenia własnego proboszcza oraz dokumenty, o których była mowa wyżej. WEZWANIE DO CHOREGO LUB UMIERAJĄCEGO Z SAKRAMENTAMI ŚWIĘTYMI.

Parafian chorych, starszych i niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. w kościele Ks.Proboszcz odwiedza z Komunią świętą w pierwszy piątek miesiąca. Ci, którzy pragną skorzystac z takiej posługi kapłańskiej nawet poza I pątkiem mogą zwrócic się ze swoją prośbą przez osoby upoważnione.

Zgłoszenie odbywa się tylko poprzez osobistą rozmowę z kapłanem. Nigdy telefonicznie!                          Porą nocną należy zadbac o transport i bezpieczeństwo kapłana.

Zachęcamy, aby w obrzędzie udzielania s. chorych lub wiatyku uczestniczyli wszyscy domownicy. Wszak dom udziela gościny Bogu samemu obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Nie wypada pozostawiac chorego samego, chyba że na czas spowiedzi świętej.

W nagłych wypadkach, do ciężko chorych lub umierających można wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy.

WEZWANIA KAPŁANA NIE NALEŻY ODKŁADAĆ NA OSTATNIĄ CHWILĘ!

ROZMOWY I PORADY DUSZPASTERSKIE

W razie potrzeby rozmowy duchowej kontaktujemy się bezpośrednio z kapłanem i z nim ustalamy spotkanie. Nigdy przez pośredników.